ALGEMENE VOORWAARDEN


 1.            Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ceramic Biking

zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze

Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling

houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk

worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort

van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in

eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ceramic Biking worden bedongen,

worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ceramic Biking ingeschakelde

tussenpersonen en andere derden.

 

2.            Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw

bestelling door Ceramic Biking. De klant krijgt z.s.m. een bevestigende

e-mail. Ceramic Biking is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde

voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders

bepaald.

2.2 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Ceramic Biking

dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

3.            Betalingen

3.1 In principe levert Ceramic Biking uitsluitend na acceptatie van de bestelling.

De factuur wordt bijgevoegd bij de levering.

3.2 Betaling dient vooraf, bij de bestelling, te geschieden of bij

levering (onder rembours) zonder korting of compensatie, tenzij

anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf

de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is de

klant vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een

deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien

betaling plaatsvindt na aanmaning door Ceramic Biking is de klant een forfaitair

bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten

verschuldigd en indien Ceramic Biking haar vordering ter incasso uitbesteedt,

eveneens de incassokosten.

3.4 Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is Ceramic Biking

gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee

samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en producten

stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan,

is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst

te ontbinden binnen twee (2) dagen na mededeling van de prijsverhoging

door Ceramic Biking

 

4.            Eigendomsvoorbehoud

Ceramic Biking blijft eigenaar van de goederen tot volledige betaling ervan

door de klant.

 

5.            Reclames en aansprakelijkheid

5.1 De klant heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken

of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet

het geval is, brengt de klant Ceramic Biking daarvan zo spoedig mogelijk

en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans

nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail of schriftelijk

en gemotiveerde kennis te geven.

5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst

beantwoorden, zal Ceramic Biking alles in het werk stellen om de klant z.s.m.

wel over de afgesproken producten te laten beschikken. Overmacht

blijft echter uitdrukkelijk voorbehouden.

5.3 Ceramic Biking is niet aansprakelijk voor schade en gebreken opgetreden

na onoordeelkundig en onjuist gebruik van geleverde producten of

door de ongeschiktheid van de geleverde producten voor het doel

waarvoor de klant het aangeschaft heeft.

5.4.Ceramic Biking zal de bestelde producten langs de meest geschikte weg

versturen. Ceramic Biking is echter niet aansprakelijk voor de dienstverlening

van Post en koeriersdiensten. De verantwoordelijkheid van Ceramic Biking

neemt een einde van zodra de bestelling correct aangeleverd werd

aan de transporteurs

 

6.            Elektronische communicatie en bewijs

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk

overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik

van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen

klant en Ceramic Biking (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Ceramic Biking

niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet

of grove schuld aan de zijde van Ceramic Biking.

6.2 De administratie van Ceramic Biking geldt als volledig bewijs van het

bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant

in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door

de partij die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar

is.

 

7.            Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ceramic Biking

in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering

van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder

rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk

mee te delen en zulks zonder dat Ceramic Biking gehouden is tot enige schadevergoeding,

tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid

en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan

Ceramic Biking kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar

schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer

geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt

verstaan naast wat daar in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen,

alle van buiten komen de oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop

Ceramic Biking geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ceramic Biking niet in

staat is zijn verplichtingen na te komen. Onderbrekingen in het

internetverkeer wordt daaronder begrepen.

 

8.            Diversen

8.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze

Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ceramic Biking in strijd mochten

zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende

bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een

door Ceramic Biking vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare

bepaling.

8.2 Ceramic Biking is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en)

gebruik te maken van derden.

 

9.            Garantie

Op de keramische kogellagers door Ceramic Biking geleverd rust de door het

Belgisch Burgerlijk Wetboek bepaalde garantie. Dit houdt in dat

er een totale garantie geldt met een termijn van 2 jaar

 

10.          Privacy

Ceramic Biking heeft gegevens nodig van haar directe klanten. Ceramic Biking gaat

zeer discreet om met deze gegevens. Bedrijfsgegevens worden nooit

aan derden verstrekt.

 

11.          Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Zaakvoerder van Ceramic Biking is de heer R. Torben-Nielsen, Broechemsesteenweg 250 in 2560, Nijlen, België.

 

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden

voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Mechelen, België

 

 

Cart  

No products

Shipping 0,00 €
Total 0,00 €

Cart Check out